Stadgar Cadillac Automobile Club

§ 1
Till medlem kan väljas person enligt följande:
Mom 1 Att sökande är innehavare av en eller flera bilar av märket Cadillac/LaSalle eller har detta intresse. Mom 2 Att bilen/bilarna ifråga befinner sig i sådant skick att den standard upprätthålles, vad gäller mekanik och utseende, som omgivningen förväntar sig av kvalitetsmärket Cadillac. Detta gäller ej bilar som är under restaurering eller som är avregistrerade för omfattande reparationer = då behöver Du CAC som bäst!

§ 2
Medlemskap är personligt och får inte överlåtas.

§ 3
Medlemskapet påbörjas när ansökan är beviljad. Dock skall alla avgifter vara erlagda.

§ 4
Medlem som icke skriftligen meddelat sekreteriatet utträde ur cluben bokas automatiskt för fortsatt medlemskap. Sådant meddelande skall vara inlämnat senast 30 dagar före medlemstidens utgång: m.a.o. den 1 dec.

§ 5
Vid inträde i cluben erlägges årsavgiften med Mom 1 30:- per månad till årets slut. Påföljande års avgifter från 1/1 till 31/12 är därför totalt 360:- (12x30:-). Mom 2 Inträdesavgift är 300:-.

§ 6
Rabatter och andra förmåner erhålles när alla Mom 1 avgifter erlagts till CAC. Mom 2 Den årliga avgiften skall erläggas senast den 10 januari på det nya medlemsåret. Mom 3 Cluben äger rätt att debitera 100:- i tilläggsavgift för försenad betalning av i § 5 angivna avgifter. Orsaken är ökade omkostnader för merarbete och porton. Betala därför alltid i tid så besparar du dig och cluben onödiga utgifter.

§ 7
Om medlem utgår under mer än ett år skall ny inträdesavgift erläggas vid nytt medlemskap.

§ 8
Clubens märken består av vagnsmärke samt blazermärke samt ett 5-års och ett 20-årsmärke.

§ 9
Vagnsmärke får endast anbringas på bil av märket Cadillac/LaSalle tillhörig medlemmen. Övriga märken får endast bäras av medlemmar.

§ 10
Medlem bör vid framförandet av sin Cadillac/LaSalle uppträda så att clubens och bilmärkets goda rykte främjas.

§ 11
Medlem som uppfyller CAC:s och försäkringsbolagets villkor erhåller Mom 1 en försäkring till en mycket fördelaktig premie. Mom 2 Medlem erhåller clubens tidning utan kostnad samt äger rätt att deltaga i clubträffar.

§ 12
Den medlem som varit med i CAC ett år får personligen mottaga blazer- och vagnsmärke vid Clubmiddagen på någon av träffarna.

§ 13
Om en enig styrelse finner anledning kan medlem uteslutas med omedelbar verkan. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och revisor. Förutom styrelsen representeras medlemmarna i de olika länderna av totalt 20 stycken kontaktmän. Av dessa skall minst 5 vara närvarande på årsmötet för att detta skall vara beslutsbehörigt. Medlem som har önskemål och förslag framför dessa till kontaktmännen, helst skriftligt. Förteckning över kontaktmännen erhålles vid inträdet i CAC.